สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ได้ดำเนินงานจัด โครงการ “ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนใต้” กิจกรรมอบรมปฏิบัติการครูของครูชายแดนใต้

      สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ได้ดำเนินงานจัดโครงการ “ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนใต้” กิจกรรมอบรมปฏิบัติการครูของครูชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563 ซึ่งจัดอบรม ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาโดยมี ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดและได้เชิญ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ วิทยากรจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ Application สำหรับการศึกษา ให้กับครู คืนถิ่นศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 25 ท่าน และอาจารย์สายครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจำนวน 80 ท่าน ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

แกลเลอรี่